Op 25 mei jl filosofeerde zorgbestuurder Ernest Müter en ik over het thema ‘Goede zorg’. Gespreksleidster hierbij was Sophie Bijloos.

Wat verstaan we onder goede zorg? En welke rol heeft genot in het bepalen wat goede zorg is?

Het gedachtegoed van de filosoof Albert Camus vormt hierbij de basis voor onze reflectie.

“We leven in corona tijden. Filosoof Albert Camus schrijft in 1947: “Niets is minder sensationeel dan een plaag. Alleen al door hun lange duur zijn grote rampen een­tonig.” Zijn oplossing op het menselijk ongeluk is het opgeven van hoop. Een (absurde) held is een persoon die weet dat hij de zin van het leven nooit zal kennen en toch kiest om te blijven leven. Als we loslaten dat het leven een doel heeft, kunnen we alledaagse dingen met plezier en intensiteit beleven. Als we door de ogen van Camus naar onze corona-aanpak kijken, is de vraag of het doel van het in leven houden van zoveel mogelijk mensen wel het hoogste doel moet zijn. Hoe kijken je als bestuurder en/of toezichthouder hiertegen aan? Bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, waar genezing niet altijd mogelijk(/wenselijk) is? Of in een verzorgingshuis waar mensen komen aan het einde van hun leven? En hoe weegt levensduur tegenover levensgeluk op de intensive care? Wat als levensgeluk voor behandeling juist (wellicht gevoelsmatig) ontnomen wordt, zoals in een verslavingskliniek? Wie bepaalt voor cliënten/patiënten of levensuren zwaarder wegen dan levensgeluk? En hoe bepaal je dat?

Het filmpje van dit gesprek kunt u hieronder terugkijken.

Over besturen in corona tijd is al veel gezegd en geschreven (zie ook het boek ‘Never waste a good crisis‘). Over toezichthouden* ten tijde van deze corona crisis is nog weinig geschreven en over de relatie tussen bestuur en toezicht nog minder.

Beter toezichthouden op gepaste, 1,5 meter afstand? Nu de raad van toezicht letterlijk op afstand staat in deze crisis en ook minder zichtbaar is in de organisatie is het de vraag wat dit doet met het werk van de toezichthouders en de toezichthouders zelf. Een kleine rondgang, die zeker niet representatief is, levert de volgende informatie op.

Over het werk

Iedere organisatie heeft zelf bepaald hoe en wanneer er overgegaan is tot digitaal vergaderen. Dit gebeurt door de voorzitter RvT in nauw overleg met de voorzitter RvB. En zo zal het ook in de afschaling gebeuren. Er wordt anders en frequenter overlegd en informatie verstrekt. Dat is ook niet verwonderlijk in tijden van een dergelijke crisis. Deze is immers voor iedereen van ons nieuw. Het anders overleggen gebeurt meer digitaal bijvoorbeeld via (meer) videobellen, Zoomen, Teams, Skypen, Webex enzovoort. Ook wordt er vaker via WhatsApp door het bestuur een tussentijdse update gegeven, speciaal voor de RvT opgesteld.

In tijden van crisis gaat ook de frequentie van informatie delen vanuit het bestuur omhoog: update crisisteam, tussentijdse nieuwsbrieven, vlogs en blogs, video’s etc., in een frequentie van eenmaal per week. Soms speciaal voor de toezichthouders opgesteld maar vaker voor alle personeelsleden bedoeld.

De toezichthouder zelf

De toezichthouders stellen zich meer ondersteunend op dan controlerend. Meer als werkgever dan criticaster. Willen meedenken in opschalen en afschalen. Hun input geven op de verschillende scenario’s tijdens en ook na de crisis. Zij sturen een bloemetje naar het crisisteam, sturen een kaartje naar bestuurders en ondersteuners en bellen wat vaker. Ze maken een blog, schrijven een vlog om de organisatie een hart onder de riem te steken en hun steun aan alle medewerkers  uit te spreken. Op deze manier ben je als raad van toezicht zichtbaar en helpend, uiteraard vanuit je eigen verantwoordelijkheid als toezichthouder.

Niet alle geplande overleggen worden in digitale vorm doorgezet; soms wordt bijvoorbeeld een overleg met een OR of CCR verzet naar een later moment waarop face to face overleg hopelijk wel mogelijk is. Maar als ‘later’ langer duurt worden daarin waarschijnlijk toch andere keuzes gemaakt. Zoals ook voor vele organisaties geldt, en dus ook voor een RvT is dat het digitale leren een versnelling doormaakt. Digitaal vergaderen als het enigszins kan en face to face als het moet. Digitaal overleggen over jaardocumenten en jaarrekeningen met de accountant heel goed mogelijk blijkt te zijn.

Conclusie

Deze kleine inventarisatie leert dat digitaal vergaderen efficiënter en effectiever verloopt. Als positief ervaren wordt als de relatie tussen toezichthouders onderling goed is. Goed gaat als ook de relatie tussen bestuur en toezicht goed is.

Tenslotte

Hoe ziet het toezichthouden er na de crisis uit? Welke goede zaken moeten we behouden en welke lering trekken we uit de zaken die minder goed zijn gegaan? Verder ben ik benieuwd hoe bestuurders hun RvT ervaren tijdens én na deze crisis. Immers het Takes two to tango! Tijd voor een vervolg inventarisatie vanuit de NVZD en NVTZ?

*Daar waar toezichthouder staat kan ook lid van de Raad van Commissarissen gelezen worden.

Corona virus maakt creatief! Thuiswerken en onlinecoaching zijn maatregelen die ons in deze bijzondere tijd kunnen helpen. Ook ik houd gepaste afstand en mijn coachingsactiviteiten gaan gewoon door via e-coaching. Misschien ook iets voor jou? Neem dan contact met mij op via mijn contactpagina. Ik help je graag!

Met veel plezier speel ik saxofoon in de Bigband van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Onder muzikale leiding van bandleider Diederik Ruisch spelen we regelmatig op congressen, festivals en in ziekenhuizen. Daarnaast worden grotere projecten ondersteund om het bijzondere werk binnen Amsterdam UMC te ondersteunen.

In 2020 staat een nieuwe actie gepland waarbij de relatie van hersenziekten, als de ziekte van Alzheimer, en de (helende werking) van muziek centraal komt te staan. Een cd vol “liedjes met een verhaal” om geld in te zamelen voor Alzheimeronderzoek. Muziek vormt een belangrijke aanvulling op ons dagelijkse leven. Het is zelfs bewezen dat muziek een positief effect heeft op de verbindingen tussen verschillende gebieden in de hersenen. Ook mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie hebben baat bij het luisteren naar of het maken van muziek.

In het recent verschenen magazine Goed Bestuur @Toezicht nr3-2019 staat een door mij geschreven artikel over een onderzoek naar werving en selectie van bestuurders in de zorg. Daarin komen onder andere de vragen aan de orde:
Hoeveel bestuurders moeten er aftreden na een geschil met hun Raad van Toezicht?
Weet u hoe het staat met uw relatie met uw Raad van Toezicht of Raad van Bestuur?
Inzicht hierin is de eerste stap tot verbetering. Daarom doe ik onderzoek vanuit het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur naar deze relatie vanaf bestuursvacature tot en met het eerste jaar na het aanstellen van een nieuw bestuur onder de titel “It takes two to tango”.
Nadat het artikel gepubliceerd werd kreeg ik al verschillende reacties.
Een daarvan is van Marc Bindels
Betreffende het artikel vind ik dat je het zeer toegankelijk hebt geschreven, Het leest gemakkelijk, nodigt uit tot verder lezen; veel onderbouwing ligt erachter, maar daar word je niet onnodig mee vermoeid. Je afsluiting nodigt ook erg uit; het maakt mij in ieder geval zeer nieuwsgierig naar het vervolg! En dat is een kunst ansich.
En deze van Ella van Lingen, bestuurder bij Reinaerde
Mooi geworden dit eerste artikel. Duidelijk, vragend en verdiepend, daarmee ook vernieuwend! Benieuwd naar je volgende publicaties.
En van Astrid Booij Liewers, directeur bij Movimento
Gaaf Christel, ik ga hem lezen en delen!
Sven van Sligter, toezichthouder WIJ 3.0
Mooi hoe je de beweging schetst tussen wetenschap (leve de IQ-test) en levenservaring (wij weten het zelf het beste!)
Tango gaat over passie, leve het samen!
Marianne Janssen van IJ Consulting
Je artikel over werving en selectie van bestuurders in de zorg heb ik met belangstelling gelezen. De uitkomsten van je onderzoek onder de kandidaten, toezichthouders en headhunters vond ik nogal zorgwekkend. Blijkbaar wordt er nog tamelijk traditioneel gedacht. Goed dat je hen op zijn minst prikkelt met methoden die daadwerkelijk tot betere resultaten kunnen leiden. Maar erg ontvankelijk lijken de toezichthouders nog niet. Werk aan de winkel?
 
Een andere reactie komt van Cees Meijers, voorzitter Raad van Toezicht Reinaerde
Opmerkelijk vind ik de opvatting van (een aantal) toezichthouders omtrent het niet inzetten van wetenschappelijk bewezen instrumenten bij de selectie en werving van bestuurders “omdat zij zelf ruime ervaring hebben met dit soort S en W trajecten”.
Hier klinkt voor mijn gevoel toch enige arrogantie in door.
De vraag is dan op basis waarvan zij dan wel hun besluit nemen om een bestuurder wel of niet aan te stellen.
Mijn overtuiging is dat intuïtie hierbij altijd een rol zal (en moet) spelen maar enige objectivering lijkt me niet verkeerd.
Komt deze afweging in vervolgpublicaties nog aan de orde?
 
Jazeker Cees,
In mijn vervolgpublicaties zal ik daar zeker op in gaan.
Ik ga dat doen samen met Marise Born, professor bij het ESSB in Rotterdam. Gespecialiseerd in werving en selectie en het gebruik van methoden en technieken daarbij.
De interviews die ik met bestuurders en toezichthouders gehouden heb dienen daarbij tevens als input.
Gedurende mijn onderzoek zal ik periodiek op deze plaats over de voortgang vertellen. De mijlpalen van mijn onderzoek staan in het schema hieronder.

Op woensdag 19 juni was ik te gast op een inspirerende netwerkbijeenkomst van de Veghte, adviesbureau voor interim management en werving & selectie. 

Momenteel doe ik onderzoek naar de relatie tussen bestuur en governance aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Doelstelling van dit onderzoek is het verbeteren van de matching tussen bestuurder en (zorg)organisatie; de legitimiteit van deze match in de tijd gezien en de focus van de Raad van Toezicht op het vervullen van haar rol als werkgever.

Voor de Veghte uiteraard een zeer interessant onderwerp, gelet op haar rol van executive search bureau. Aan een besloten groep van zo’n 30 interim-bestuurders, en -managers, toezichthouders presenteer ik de eerste inzichten van mijn onderzoek.

Allereerst neem ik iedereen mee in het proces van werving en selectie van een nieuwe bestuurder.

Een organisatie is gauw geneigd op zoek te gaan naar het schaap met de vijf poten. Maar een schaap met vijf poten heeft weinig overlevingskans, dus is het raadzaam om zorgvuldig te bedenken over welke competenties een nieuwe bestuurder dient te beschikken zonder hierbij de realiteit uit het oog te verliezen. Een zorgvuldige prioritering en afweging is dan ook een voorwaarde om te komen tot een realistisch en passend profiel.

Vervolgens is de inrichting van een professionele procesgang belangrijk; wordt het proces uitbesteed aan een werving & selectie bureau, welke instrumenten worden gebruikt (gesprekstechnieken, toepassing selectiecriteria) en hoe vervult de Raad van Toezicht haar rol als werkgever in deze procedure.

Vanuit een breed in de zorg uitgezette enquête, kunnen al de eerste conclusies worden getrokken. Matching kan verbeterd worden:

  • Door het instrument van organisatie ecologisch onderzoek toe te passen.
  • Door gestructureerde interviews tijdens selectiegesprekken af te nemen.

En als er eenmaal een nieuwe bestuurder benoemd is, hoe verloopt dan het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in het eerste jaar van de aanstelling van de nieuwe bestuurder?

En hoe ervaren zowel de bestuurder als ook de Raad van Toezicht in haar rol als werkgever dit samenspel?

De enquête geeft de volgende eerste conclusies:

  • Er bestaat een grote diversiteit in de invulling van de werkgeversrol door de Raad van Toezicht.
  • Sommige Raden van Toezicht hebben in hun visie op toezicht hun werkgeversrol expliciet en openbaar gemaakt, maar de meesten hebben dat nog niet gedaan.
  • Nader onderzoek naar de invulling van de werkgeversrol door de Raad van Toezicht is noodzakelijk.
  • Opleiding en training in het 1e jaar van zowel Raad van Toezicht als Bestuur is gewenst.

Vanuit de groep aanwezigen wordt gereageerd met veel ervaringen uit de praktijk. Vooral de casussen waar sprake blijkt te zijn van een mismatch roepen veel stof tot discussie op; was de procedure niet zorgvuldig en/of professioneel genoeg, wat is er over het hoofd gezien, welke fouten zijn er in de procedure gemaakt? Wat was de rol van het werving & selectie bureau en had deze zo’n mismatch kunnen voorkomen?

Ik nodig de deelnemers aan deze discussie en de Veghte van harte uit om bij te dragen aan het vervolg van dit onderzoek.

Recent verscheen ook het artikel ” Waarom makkelijk doen als het beter kan?” over mijn onderzoek in Goed Bestuur &Toezicht. Lees het hier.

Mocht u in meer informatie over dit onderzoek geïnteresseerd zijn, dan kunt u met mij contact opnemen.

Ja dat klopt wel voor mij maar ook weer niet helemaal.

De website van Stichting CATO en de stichting zelf zijn opgeheven omdat ze teveel onderhoud en beheerkosten genereerden. De activiteiten, het ontwikkelen van instrumenten om toezicht van met name de zorg te verbeteren worden gewoon voortgezet door mij en de mensen die hieraan meewerkten en mee blijven werken.

Ook de website van Deckers Management bestaat niet meer en daarvoor in de plaats is deze website gekomen; modern vormgegeven met beeld en geluid en met inhoud die beter aansluit op mijn activiteiten. Natuurlijk werk ik nog steeds samen maar meer op vóórkomen dan vanuit een standaard aanpak.

Ik ben benieuwd wat jullie van mijn nieuwe website vinden!