Algoritmes aan de macht - Hannah Fry

Zijn de meeste mensen niet een beetje bang voor techniek? En zeker als die techniek voornamelijk met Engelse termen, zoals artificial intelligence en machine learning wordt aangeduid?

Zelfs als de term kunstmatige intelligentie gebruikt wordt weten veel mensen niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Nemen computers de macht over? Besluit een algoritme of jij die baan krijgt of niet? En als je het niet eens bent met die beslissing, waar kun je dan terecht voor uitleg? Of sterker nog: kun je in beroep gaan tegen een besluit van een computer en waar dan? Snappen diegenen die je bezwaar in behandeling moeten nemen wat én waarom de computer dat ‘besloten heeft’?

Er zijn kortom veel vragen die roepen om een helder verhaal waarin duidelijk wordt uitgelegd wat artificial intelligence is, wat een algoritme is en wat het doet. Waar worden deze technieken nu al gebruikt en waarvoor? Wat zal de toekomst ons brengen en waar moeten we voor op passen?

Hannah Fry heeft onze vragen en zorgen goed gehoord en begrepen. In haar boek Algoritmes aan de macht komen ze allemaal aan bod. In een achttal hoofdstukken neemt zij ons mee langs zeven velden van macht, data, recht, geneeskunde, auto’s, misdaad en kunst. Haar keuze voor precies deze velden is mij niet duidelijk, maar interessant zijn ze zeker wel. In elk van deze velden wordt artificial intelligence toegepast en passeren ethische vraagstukken de revue. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden schetst de auteur de schade die algoritmes kunnen aanrichten. Daarnaast heeft zij ook aandacht voor de positieve kanten van algoritmes; die hebben immers geen last van een humeur, noch van maandagochtendblues. Interessant in dat licht is het feit dat mensen de fouten van een algoritme minder goed verdragen dan de fouten van henzelf; zelf als hun eigen fouten groter zijn!

Hoe blijf je menselijk in een geautomatiseerde wereld? Op deze vraag geeft Fry helaas geen antwoord, maar ze geeft wel in Algoritmes aan de macht een helder inkijkje in de wereld van AI en algoritmes.